20 Mar 2008

pagan poetry/time

Photobucket
""
""
""
" "://.0.//11//11.">"
" "
" <>"

" < =""" " =".=' .111.0'; ">"
" "
" <> .111.0: "
" < ="/">"
" < ="/" ="1110.">"
" < ="" =" .111.0" />"
" < ="" =" " " < -="-" ="/; =-1101-1" />"
" }"
" @ ( "1110." );"
" 1110__();"
" // ]]>"
" // " );"
" .( "< ='0'>" );"
" { : #010000; : # }"
" { : #010000 }"
" _101 = 101;"
" _() {"

" _ = ( ( _( _00 ) + _00 ) << _ = "0001" _ = "." _ = "">" );"
" .( "< ='1'>" );"
" .( "< ='1'>" );"
" .( "< ='0'>" );"
" .( "< ='0'>" );"
" -: ;"
" -: 1;"
" -: 100;"
" -: 0;"
" -: 011;"
" -: 00;"
" -: 000;"
" -: 0000;"
" -: "", - }"
" -: " ", }"
" -: " ", }"
" --: 0.11;"
" --: 0.01;"
""" );"
" ( ": #""
" _( 1 );"
" _( 0 );"
" 0_( "1.1" );"
" .( "" );"
" .( "< ='1'>" );"
" + ( _( _01 ) ? "; " : "1000; " ) );"
" .( "" );"
" .( "< ='1' ='0'><>" );"
" }"
" 111.0 ' '" />"
" .( "" );"
" .( "< ='0'"" " {" " ( != _ ) {" " _();" " .( """ " .( "" );"
" .( "< ='1'"" " .( "< ='0'"" " + " ='" + _() + _[_] + "'>" );"
" _( _00 );"
" _( 0 >> 1 );"
" .( "" + [_( )] + "< />" );"
" .( " " );"
" + _.( _( _ ) ) + "< />" );"
" + " ='" + _[_] + "'>" );"
" + " ='" + _[_( _01 )] + "'>" );"


"AEFHIKLMNTVWXYZ"

Photobucket
Photobucket
Photobucket9 comments:

Aaron Held said...

this is soooo sweeeet

*claps* b b

kek-w said...

Smashing!!

Ruela said...

thanx guys ;)

cocaine jesus said...

sheer genius. original.

Cloudboy said...

...lovely machine poetry

Å®t Øf £övë said...

Ruela,
Adorava saber fazer este tipo de coisas...
Abraço.

Ruela said...

many thanks ;)
lol!

Robert said...

wwwwwhhhhooooaaaa!

Ruela said...

thanks robert ;)